இஸ்லாம்தளம்

முஸ்லிம் விசுவாசியான சிறுவனும் சூனியக்காரனும்

etehfhPf cyfpy;> cyfpy; jdf;F tha;j;j nghd;dhd Neuq;fis tPzhff; fopg;gjw;Fwpa topfNs kdpjDf;F Vuhsk;. rpyh; tpisahl;by; KOikahfj; jq;fis <LgLj;jpf; nfhs;tjpd; %yKk;> ,d;Dk; rpyh; Mghrkhd> mUtUf;fj;jf;f fhl;rpfis ntz;jpiuapy; ghh;g;gjpd; %yKk; kw;Wk; rpyNuh ehty;fs; vd;w ngauhy; fw;gidf; nfl;lhjitfis nay;yhk; gbg;gjd; %yKk; fhyj;ijAk; Neuj;ijAk; tPzbf;fpd;whh;fs;. ,jdhy; ,th;fs; mile;j gad; vd;d? juq;nfl;l kdpjh;fshfTk; tf;fpuGj;jp gilj;j> nfh^u ,jak; nfhz;l nfhLikf;fhuh;fshfTk;> xOf;fq;nfl;lth;fshfTk; cUthdijj; jtpu ntnwhd;Wkpy;iy.

ey;yitfisg; Gfo;e;J> my;yitfis Gwk; js;sp tho Ntz;ba – tsu Ntz;ba ,isa rKjhak; mopT Nehf;fp eil gapd;Wf; nfhz;bUg;gijg; ghh;f;fpNwhk;.

tz;zj;jpiuapy; fhZk; fhl;rp ve;j msTf;F ,th;fisg; ghjpj;Js;sJ vd;gjw;F ehtuR nfhiy Xh; vLj;Jf; fhl;lhFk;. K];jgh K];jgh Nlhd;nthhp K];jgh vd;w ghliy ghb tUfpd;w fjhehafh; ‘uhf;fpq;” nra;J fhz;gpf;fpwhh;. ,ijg; ghh;f;fpd;w ,isath;fs; kd epiyapy; vj;jifa jhf;fj;ij Vw;gLj;Jk;..!?

kdpjh;fspy; ngUk;ghNyhh; Fwpg;ghf ,isath;fs; fw;gidf; fijfis mjpfkjpfk; tpUk;gpg; gbg;gijg; ghh;f;fpNwhk;. ,jdhy; ,th;fsJ cs;sj;jpy; xU tifahd khw;wKk; Vw;gLfpwJ. ,j;jifa nts;is cs;sq;fisf; fUj;jpy; nfhz;L fw;gidfsw;w E}w;Wf;F E}W rjk; cz;ikahd fijfis ,j;njhlhpy; toq;Ftjpy; kfpo;r;rpailfpNwd;.

gz;gw;w cs;sq;fs; gz;glTk;> tho Ntz;ba tajpy; tiuaiwNahL thoTk; ,J mtrpak; vd;W fUJfpNwd;.

,ijg; gbf;fpwd;wth;fs; xd;iwj; njspthfj; jq;fsJ ,jaq;fspy; Mokhfg; gjpaitj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.

,jid tuyhw;W ehafUk; kdpjh;fspy; rpwe;jtUk; midj;J kf;fspd; topfhl;bAkhd K`k;kJ (]y;) mth;fNs> mth;fs; nrhd;d> mth;fs; Kd;dpiyapy; ele;j tuyhWfs;. midj;Jk; my;yh`; mth;fSf;F mwptpj;Jf; nfhLj;jitNa.

‘mth; jk; ,r;irg;gb (vijAk;) NgRtjpy;iy. mJ mtUf;F t`P %yk; mwptpf;fg;gl;lNjad;wp Ntwpy;iy” (my;Fh;Md; 53:3>4)

1.tpRthrpahd rpWtDk;> #dpaf;fhuDk;.

my;yh`;tpd; J}jh; (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;:

‘cq;fSf;F Kd; tho;e;jth;fspy; Xh; murd; ,Ue;jhd;. mtDf;F xU #dpaf;fhuDk; cz;L. mtD(#dpa)f;F tajhd NghJ> ‘ehd; tajhdtdhfp tpl;Nld;. #dpaj;ijf; fw;Wf; nfhLg;gjw;fhf xU rpWtid vd;dplk; mDg;gp it” vd;W murdplk; $wpdhd;. mijf; fw;Wf; nfhLg;gjw;fhf rpWtid mtdplk; murd; mDg;gp itj;jhd;. rpWtd; ele;J nry;Yk; topapy; xU ey;ywpQh; ,Ue;jhh;. clNd mthplk; cl;fhh;e;J mth; Ngr;irf; Nfl;lhd;. mJ mtDf;F kfpo;itf; nfhLj;jJ. (Mjyhy;) mtd; #dpaf;fhudplk; tUk; Nghnjy;yhk; ey;ywpQhplk; te;J cl;fhh;e;J nry;gtdhf ,Ue;jhd;. (xU ehs; jhkjkhf) #dpaf;fhudplk; mtd; te;jjhy; ,tid mtd; mbj;J tpl;lhd;. ,ij ey;ywpQhplk; mtd; Kiwapl;lhd;. mjw;F ‘#dpaf;fhuid (cd;id mbj;J tpLthd; vd;W) eP gae;jhy; vd;id vdJ FLk;gj;jpdh; (jhkjg;gLj;jp) tpl;ldh; vd;W nrhy;. cdJ FLk;gj;jpdiu eP gae;jhy; vd;id #dpaf;fhud; jLj;J (jhkjg;gLj;jp) tpl;lhd; vd;W nrhy;” vd;W mth; $wpdhh;.

,tw;Wf;F kj;jpapy; xUehs; mtd; nrd;W nfhz;bUe;jhd;. mg;NghJ kf;fis (efutplhky;) jLj;j kpfg; nghpa tpyq;ifg; ghh;j;jhd;. ‘#dpaf;fhud; rpwe;jtdh? my;yJ ey;ywpQh; rpwe;jtuh? vd;W ,d;iwf;F ehd; mwpe;J nfhs;sg; NghfpNwd;” vd jdf;Fs; mtd; $wpf; nfhz;lhd;. clNd fy;nyhd;iwf; ifapnyLj;J> ‘my;yh`;Nt! #dpaf;fhudpd; nraiy tpl ey;ywpQhpd; nraNy cdf;F tpUg;gkhdjhf ,Uf;Fkhdhy;> kf;fs; Nghtjw;fhf ,e;j tpyq;if nfhd;W tpLthahf!” vd;w $wpdhd;. fy;iy vwpe;J mijf; nfhd;Wk; tpl;lhd;. kf;fSk; nry;y Muk;gpj;J tpl;ldh;. ele;jij ey;ywpQhplk; $wpdhd;. mjw;F mth; ‘kfNd! vd;id tpl eP rpwe;jtdhfp tpl;lha; ehd; vjph;ghh;j;j gf;Ftk; cdf;F Vw;gl;Ltpl;lJ. eP epr;rakhf Nrhjpf;fg;gLtha;. eP Nrhjidf; Fs;shf;fg;gl;lhy; vd;idf; fhl;bf; nfhLj;J tplhNj!” vd;W $wpdhh;.

rpWtd; ghh;it njhpahjth;fSf;Fk; ntz;F\;lf; fhuh;fSf;Fk; epthuzk; mspg;gtdhfTk; kw;wa tpahjpfspypUe;Jk; kf;fSf;F kUj;Jtk; nra;gtdhfTk; ,Ue;J te;jhd;. ghh;it ,oe;j mikr;rh; (,ij) nrtpNaw;whh;. clNd mjpfkhd ed;nfhilfSld; mtdplk; te;jhh;. vd;id eP Fzg;gLj;jpdhy; ehd; ,q;F Nrh;j;J itj;Js;s vy;yhk; cdf;Nf vd;W $wpdhh;. mtNdh> ehd; vtiuAk; Fzg;gLj;j tpy;iy. my;yh`; jMyh jhd; Fzg;gLj;Jfpwhd;. Mdhy; eP my;yh`;it (ek;gp) Vw;Wf; nfhz;lhy;> my;yh`;tplj;jpy; JMr; nra;fpNwd;. mtd; cd;idf; Fzg;gLj;Jthd; vd;W $wpdhd;. clNd my;yh`;it mth; ek;gpdhh;. my;yh`; jMyh mtidf; Fzg;gLj;jpdhd;. gpwF murdplk; te;J Kd;G Nghy; mtdUfpy; cl;fhh;e;jhh;. clNd murd;> ‘cdf;Fg; ghh;itia jpUg;gpj; je;jJ ahh;?” vd;W Nfl;lhd;. vd;Dila ug;G vd;W $wpdhd;. vd;idj; jtpu ug;G cdf;F cz;Nlh? Mk;> vdf;Fk; cdf;Fk; ug;G my;yh`;jhd; vd;whd;. clNd rpWtidf; fhl;bf; nfhLf;Fk; msTf;F mtiuj; Jd;GWj;jpdhd. clNd rpWtd; (mitf;F) nfhz;L tug;gl;lhd;. ‘rpWtNd! cd;Dila #dpaj;jhy; ghh;it njhpahNjhiuAk; F\;lNuhfpfisAk; Fzg;gLj;JfpwhahNk? ,d;Dk; VNjNjh nra;fpwhahNk vd;W mrud; mtdplk; Nfl;lhd;. mjw;F> ‘ehd; ahiuAk; Fzg;gLj;jtpy;iy. my;yh`;jhd; Fzg;gLj;Jfpwhd; vd;whd;.

clNd ey;ywpQiuf; fhl;bf; nfhLf;Fk; msTf;F mtidAk; Jd;GWj;jpdhd;. ‘clNd ey;ywpQUk; (muritf;Ff;) nfhz;Ltug; gl;lhh;. eP cdJ khh;f;fj;ij tpl;Lj; jpUk;gp tpL vd;W murd; $wpdhd;. (mjw;F) KbahJ vd;whh;. clNd uk;gj;jhy; mtiu ,U$whf mWf;Fk;gb cj;jutpl;lhd;. gpwF mikr;riu (muritf;F) ,Oj;J tur; nra;J ePAk; cdJ khh;f;fj;ij tpl;Lj; jpUk;gp tpL vd;whd;. mjw;F KbahJ vd;W kWj;J tpl;lhh;. clNd uk;gj;jhy; mtiu ,U $whf mWf;Fk;gb cj;jutpl;lhd;.

gpwF rpWtid ,Oj;J tur; nra;J ePAk; cdJ khh;f;fj;ij tpl;LtpL vdf; $wpdhd;. mjw;F mtd; kWj;J tpl;lhd;. clNd jdJ rfhf;fspy; rpyhplk; mtid xg;gilj;jhd;. mNjh kiyf;F ,tidf; nfhz;L Ngha; kiy cr;rpia mile;jJk; mtd; jdJ khh;f;fj;ij tpl;Lj; jpUk;gp tpl;lhy; tpl;L tpLq;fs;. ,y;iynadpy; mtid vwpe;J tpLq;fs; vd;W (murd;) $wpdhd;. (mt;thNw) mtidf; nfhz;L Nghdhh;fs;.

clNd mtd;> ‘my;yh`;Nt! ,th;fs; tp\aj;jpy; eP vd;d ehLfpwhNah mjw;F ePNa vdf;Fg; NghJk;” vd;whd;. clNd kiy mth;fis cYf;fpaJ. mth;fs; fPNo tpOe;J (,we;J) tpl;lhh;fs;. mtd; murdplk; ele;J te;jhd;. murNdh cd;id ,Oj;Jr; nrd;wth;fnsy;yhk; vd;d Mdhh;fs;? vd;whd;. mjw;F mtd;> ‘my;yh`; mth;fisf; ftdpj;Jf; nfhz;lhd;” vd;W $wpdhd;. ,d;Dk; rpy rfhf;fsplk; ,tid xg;gilj;J ,tid fg;gypy; nfhz;L nrd;W eLf;flYf;Fg; Nghq;fs;. mtd; jdJ khh;f;fj;ij tpl;Lj; jpUk;gp tpl;lhy; tpl;L tpLq;fs;. ,y;iynadpy; mjp(flyp)y; Nghl;L tpLq;fs; vd;whd; murd;. (mt;thNw) mtidf; nfhz;L Nghdhh;fs;. mtd;> ‘my;yh`;Nt! ,th;fs; tp\aj;jpy; eP vd;d ehLfpwhNah mjw;F ePNa vdf;Fg; NghJk;” vd;whd;. clNd fg;gy; mth;fSld; Guz;lJk; mth;fs; %o;fp (nrj;J) tpl;lhh;fs;. gpwF mtd; murdplk; ele;J te;jhd;. murNdh cd;id ,Oj;Jr; nrd;wth;fnsy;yhk; vd;d Mdhh;fs; vd;W Nfl;lhd;. mjw;F mtd;> my;yh`; mth;fisf; ftdpj;Jf; nfhz;lhd;” vd;W $wpdhd;.

ehd; nrhy;tJ Nghd;W eP elf;fhjJ tiu vd;id eP nfhy;y KbahJ vd;W murdplk; $wpdhd;. mJ vd;d top? vd;W Nfl;lhd;. mjw;F eP kf;fs; midtiuAk; gue;j ntspapy; xd;W $l;l Ntz;Lk;. vd;idg; NghPj;jk; Fr;rpapy; rpYitapy; miwa Ntz;Lk;. gpwF vdJ mk;Gf; $z;bypUe;J mk;ig vLf;f Ntz;Lk;. tpy;ypd; eLg;gFjpapy; itf;f Ntz;Lk;. gpd;G> ‘rpWtdpd; ug;ghfpa my;yh`;tpd; ngauhy; vdf;$wp vd;id Nehf;fp vwpa Ntz;Lk;. mt;thW nra;jhy; vd;idf; nfhd;W tpLtha; vd;W $wpdhd;. kf;fis gue;j ntspapy; xd;W $l;bdhd;. mtidg; NghPj;jq;Fr;rpapy; rpYit miwe;jhd;. gpwF mk;ig tpy;ypd; eLg;gFjpapy; itj;jhd;. gpd;G rpWtDila ug;gpd; ngauhy; va;fpNwd; vd;W va;jhd;. mk;G mtdJ (new;wpg;) nghl;by; gl;lJ. clNd mtd; jdJ ifia nghl;by; itj;jthNw ,we;J tpl;lhd;.

(,ijg; ghh;j;Jf; nfhz;bUe;j) kf;fs; ‘rpWtdpd; ug;ig ehq;fs; tpRthrk; nfhz;L tpl;Nlhk;” vd;W $wpdhh;fs;. clNd eP vijg; gw;wp mQ;Rgtdhf ,Ue;jhNah my;yh`;tpd; kPJ Mizahf mJ Vw;gl;L tpl;lJ. kf;fs; <khd; nfhz;L tpl;lhh;fs;” vd;W murdplk; nrhy;yg;gl;lJ. clNd mtd; njUf;fspd; Nfhbapy; neUg;Gf; Fz;lj;ij Vw;gLj;Jk;gb cj;jutpl;lhd;. mJ Vw;gLj;jg;gl;lJ. neUg;G %l;lg;gl;lJ. ahnuy;yhk; jdJ khh;f;fj;ij tpl;Lj; jpUk;gtpy;iyNah mth;fis mjpy; Nghl;L tpLq;fs; vd;whd;. mt;thNw nra;(xt;nthU kdpjuhf mjpy; Nghl;L vhpj;)jhh;fs;. Kbtpy; ngz;nzhUj;jp jdJ rpW igaDld; te;jhs;. neUg;gpy; tpOtjw;Fj; jaq;fpdhs;. clNd> ‘vd; jhNa! nghWikahf ,Uq;fs;. ePq;fs; rj;jpaj;jpNyNa ,Uf;fpwPh;fs;” vd;W rpWtd; mtsplk; $wpdhd;.

mwptpg;gth;: ]{i`g; (uyp)> E}y;: K];ypk;.

capNuhl;lKs;s ,f;fijia Mokhf kPz;Lk; xUKiw ehk; gbj;Jg; ghh;j;jhy; rpy cz;ikfis ehk; czh;e;J nfhs;syhk;.

1. vy;yhf; Foe;ijfSk; ,aw;ifahd ,];yhkpa khh;f;fj;jpy; gpwf;fpd;wd. cz;ikAlDk;> ed;ikAlDNk vd;nwd;Wk; mz;bapUf;fTk; jPikia tpl;L mfd;wpUf;fTk; mJ tpUk;Gfpd;wJ. ,g;gbj;jhd; me;jr; rpWtDk; ey;ywpQhplk; cz;ikiaf; Nfl;l khj;jpuj;jpy; ngha;ikia – epuhfhpf;fpd;w #dpaf;fhuid cjwpj; js;spdhd;.

2. cz;ik ahhplj;jpy; ,Uf;fpwJ vd;W njhpe;j gpd;dUk; mjw;fhd Mjhuj;ij epiy ehl;Ltjw;fhf mr;rpWtd; Kaw;rpf;fpd;whd;. ,g;wh`Pk; (miy) mth;fs; my;yh`; xUtd; jhd; vd;W jhd; csg;G+h;tkhf ek;gpa gpd;dUk; jd;Dila $l;lj;jpdUf;Fk; mjw;fhd Mjhuj;ij Mf;fg;G+h;tkhf mwpTg;G+h;tkhd topfspy; czh;j;j Kaw;rpf;fpwhh;fs;.

3. cz;ikia ntspcyFf;F ntspg;gLj;jTk;> rhpahd topKiwia tpthpj;jplTk;> cWjpahd topapy; re;Njfj;ij ePf;fplTk; my;yh`; jMyhtplNk gpuhh;j;jpf;f Ntz;Lk;. jdf;F Vw;gl;bUf;fpw f\;lq;fis ePf;Ftjw;fhd topia xU K/kpd; vg;NghJk; my;yh`;tplNk Nfl;Lg; ngw Ntz;Lk;.

4. kf;fs; nry;fpd;w ghijapy; mth;fSf;F ,ilA+whf cs;stw;iw ePf;f Ntz;Lk;. kf;fSf;F Vw;gLfpd;w f\;lq;fSf;F cjtp nra;a Ntz;Lk; vd;w kdg;gf;Ftj;ijAk; ehk; ngw;whf Ntz;Lk;. ,jw;F epr;rakhf my;yh`;tplk; $ypAs;sJ. fhuzk; ,J xU jh;kk; vd;Nw egp (]y;) mth;fs; $wpAs;shh;fs;.

5. xU cz;ikahd K/kpd; jdf;F Vw;gLfpd;w midj;J mw;Gjq;fSf;Fk; my;yh`; jhd; fhuzk; vd;W $w Ntz;Lk; mijj;jhd; mr;rpWtd; Nkw;nfhz;lhd;.

6. jpwik ahhplj;jpypUe;jhYk; mij Vw;Wf; nfhs;fpw kdg;ghd;ik Ntz;Lk;. ehd; nghpatd;> vd;id tpl cdf;F vd;d jpwik ,Uf;fpwJ vd;W ,Wkhg;Gf; nfhs;sf; $lhJ. my;yh`{j;jMyh jpwikia ntspg;gLj;Jk; NghJ nghpath;> rpwpath; ghh;g;gjpy;iy. mg;gbj; jhd; ey;ywpQh; ele;J nfhz;lijg; ghh;f;fpNwhk;.

rpWtNd! ,d;iwa jpdk; eP vd;id tplr; rpwe;jtdhtha;! vd;W me;j mwpQh; $wpAs;shh;.

7. ed;ikia VTfpd;wtDk;> jPikiaj; jLf;fpd;wtDk; epr;rakhfr; Nrhjpf;fg;gLthd;. egpkhh;fNs Nrhjidf;F cs;shf;fg;gl;Ls;shh;fs;. me;Neuj;jpy; nghWik mtrpakhFk;. nghWikahsh;fSf;F ,iwtdpd; ghpR fpilf;Fk;.

‘kfNd! njhOifia filgpb. ed;ikia VT. jPikia jL> cdf;F Vw;gLk; Nrhjidiaj; jhq;fpf; nfhs;. ,J cWjptha;e;j fhhpaq;fisr; rhh;e;jjhFk;”. (31:17)

8. khh;f;f mbg;gilapy; xUtUila KbT – fzpg;G jtwhf ,Uf;Fkhdhy;> mth; jtwpNyNa tplg;glhky; cz;ik mtUf;F czh;j;jg;gl;lhf Ntz;Lk;. Fwpg;ghf Xhpiwf; nfhs;if tp\aj;jpy; fz;Zk; fUj;Jkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. mt;thWjhd; rpWtd; mikr;rUf;F cz;ikia vLj;Jf; $wpAs;shd;.

‘ehd; ahiuAk; Fzg;gLj;jtpy;iy> my;yh`;jhd; Fzg;gLj;jpdhd;” vd;W ,ijj;jhd; ,g;uh`Pk; (miy) mth;fs; $wpajhf my;yh`; $Wfpwhd;.

‘ehd; NehAw;why; my;yh`;jhd; vd;idf; Fzg;gLj;Jfpwhd;” (my;Fh;Md; 26:80)

9. my;yh`;Tf;F ek;gpf;ifapy; cWjpahdth;fSk; ,Uf;fpd;wdh;. vg;gb Jd;gg;gLj;jg; gl;lhYk; mth;fs; jhq;fs; nfhz;l nfhs;ifapypUe;J gpd;thq;f khl;lhh;fs;. ,iw epuhfhpg;Gf;Fhpa ve;j xU thh;j;ijiaAk; cr;rhpf;fg; nghWf;fhjth;fs;. jPapypl;L vhpf;fg;gl;lhYk; fPwpf;fpopf;fg;gl;lhYk; ePhpy; %o;fbf;fg;gl;lhYk; ek;gpf;ifj; jsuhjth;fs;.

‘vj;jidNah egpkhh;fs; mth;fSld; ,iwabahh;fs; ngUkstpy; Nrh;e;J (my;yh`;tpd; ghijapy;) Nghh; nra;jdh;. vdpDk; my;yh`;tpd; ghijapy; mth;fSf;F Vw;gl;l Jd;gq;fshy; mth;fs; ijhpak; ,oe;J tpltpy;iy> gy`Pdk; mile;J tpltpy;iy> (vjphpfSf;F) gzpe;JtplTkpy;iy. my;yh`; (,j;jifa) nghWikahsh;fisNa Nerpf;fpwhd;”. (my;Fh;Md; 3:146)

eph;ge;jkhd Neuj;jpy; ,iw epuhfhpg;Gf;Fhpa thh;j;ijia cr;rhpg;gjhy; ve;jj; jtWkpy;iy. mij my;yh`;Tk; ghuhl;Lfpd;whd;.

‘vth; ek;gpf;if nfhz;lgpd; my;yh`;it epuhfhpf;fpwhNuh mth; (kPJ my;yh`;tpd; Nfhgk; ,Uf;fpwJ) mtUila cs;sk; <khidf; nfhz;l mikjp nfhz;bUf;Fk; epiyapy; ahh; eph;g;ge;jpf;fg; gLfpwhNuh mtiuj; jtpu – (vdNt mth; kPJ Fw;wkpy;iy) (eph;ge;jkpd;wp) vtUila neQ;rk; ,iw epuhfhpg;igf; nfhz;L tphpthfp ,Uf;fpwNjh – ,j;jifNahh; kPJ my;yh`;tpd; Nfhgk; cz;lhFk;. ,d;Dk; mth;fSf;F nfhba NtjidAk; cz;L”. (my;Fh;Md; 16:106)

vd;whYk; me;j eph;g;ge;jkhd Neuj;jpy; my;yh`;itj; jtph;j;J ve;j thh;j;ijiaAk; nkhopa khl;Nlhk; vd;W Mokhd ek;gpf;ifapy; ,Ue;jhh;fNs ,th;fs; mth;fis tplr; rpwe;jth;fs; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

10. cz;ik vd;iwf;Fk; nty;yf; $baNj! mt;Tz;ikia caph;thor; nra;tJ cz;ikahsdhfpa my;yh`;tpd; ePq;fhf; flikahFk;. mjdhy;jhd; mrj;jpathdhfpa murd; rpWtDila nfhs;ifiar; rhfbf;f ve;j topapYk; Kbatpy;iy. Mdhy; kf;fs; midtUk; <khd; vd;w Ngnuhspia Vw;Wf; nfhs;fpd;wdh;. murNdh mr;RWfpwhd;. cz;ik cjpj;jJ. ngha;ik kiwe;jJ.

‘my;yh`; epuhfhpg;Nghhpd; thf;if – thh;j;ijia fPohf;fpdhd;> my;yh`;tpd; thh;j;ijiaNah mJ NkyhdJ – cah;e;jJ> my;yh`; kpifj;jtd;> Qhdkpf;ftd;” (my;Fh;Md; 9:40)

11. my;yh`;it ek;gpa rpWtd; kw;iwa kf;fSk; my;yh`;it ek;g Ntz;Lk; vd;gjw;fhfNt jd;idNa mh;g;gzpf;fpwhd;. ,JNt cz;ikahd csg;G+h;tkhd ek;gpf;ifAilathpd; nrayhFk;. jhk; gypahf;fg;gl;lhYk; guthapy;iy. Vida kf;fs; ,e;jr; rj;jpaj;ij czu Ntz;Lk; vd;w jpahf cs;sk; nfhz;lth;fs; jhd; Nfs;tp fzf;fpd;wp Rth;f;fk; nry;yj; jFjpahdth;fs;.

‘my;yh`;tpd; ghijapy; Nghhpl;Lf; nfhy;yg;gl;lth;fis khpj;jth;fs; vd;W epr;rakhf vz;zhjPh;fs;. jk; ug;gplj;jpy; mth;fs; capUlNdNa ,Uf;fpwhh;fs;. (mtdhy;) mth;fs; cztspf;fg; gLfpwhh;fs;”. (my;Fh;Md; 3.169)

12. my;yh`{j; jMyh njspthd Mjhuq;fspd; mbg;gilapy; mtid Vw;Wf; nfhz;lth;fisAk; rpy mw;Gjq;fspdhy; mtdJ khh;f;fj;ijAk; ];jpug;gLj;Jfpwhd;. kpfr; rpwpa Foe;ijiag; Ngr itf;fpwhd;.

‘vd; jhNa! eP nghWikaha; ,U! eP rj;jpa topapNyNa ,Uf;fpwha;!” vd;W me;jf; Foe;ij NgrpaJ.

clNd me;jj; jha; mt;Tz;ikia vw;W jd;idj; jd; kfDld; jPapf;F ,iwahf;Ffpd;whs;. ,Jty;yNth tPujPur; nray;. ,Jty;yNth jpahfk;.

13. cz;ik tpRthrpfs; vg;gb ,we;jhYk; mth;fs; Ngha;r; NrUkplk; Rth;f;fk;. epuhfhpg;gth;fs; vg;gbr; nrj;jhYk; mth;fs; Ngha;r; NrUkplk; eufNk!

பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள் »

இன்னமும் ஒரு பின்னூட்டமும் இல்லை

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: