இஸ்லாம்தளம்

கேள்வி பதில்-27

வட்டி வாங்கும் தந்தையின் சம்பாத்தியத்திலிருந்து மகன் சாப்பிடலாமா?

27 கேள்வி : தந்தை ஹராமான முறையில் பணம் ஈட்டுகிறார், அதை மகன் உண்ணலாமா? வட்டி குறித்து தாங்கள் தெளிவான விளக்கம் தரவும். அதாவது வட்டி என்றால் என்ன? இன்ஸ்டால்மென்ட் கூடுமா? (ஹமீது (சுல்பி), யாகூ மெயில் மூலமாக)

ஒருவர் செய்யும் பாவம் மற்றவரைச் சாராது என்று இஸ்லாம் தெளிவாகவே சொல்கிறது. அதற்கு ஏராளமான சான்றுகள் குர்ஆனிலும் ஹதீஸ்களிலும் காணக்கிடைக்கின்றன.

1. ‘பாவம் செய்பவர் தமக்கு எதிராகவே அதைச் செய்கிறார்’ (அல்குர்ஆன் 4:111)

2. ‘(பாவம் செய்யும்) எவரும் தமக்கு எதிராகவே (பாவத்தை) சம்பாதித்துக் கொள்கிறார். ஒருவன் மற்றவனின் சுமையைச் சுமக்க மாட்டான்’ (அல்குர்ஆன் 6:164)

3. ‘அவர் செய்த நன்மை அவருக்குரியது. அவர் செய்த தீமையும் அவருக்குரியதே’ (அல்குர்ஆன் 2:286)

4. ‘எவன் நேர்வழியில் செல்கிறானோ அவன் தன்னுடைய நன்மைக்காகவே நேர்வழியில் செல்கிறான். எவன் வழி கேட்டில் செல்கிறானோ அவன் தனக்கே கேடு செய்து கொண்டான். ஒருவன் இன்னொருவனின் சுமையை சுமக்க மாட்டான்.’ (அல்குர்ஆன் 17:15)

இன்னும் குர்ஆனின் பல இடங்களில்,

5. ‘ஒரு ஆத்மாவின் (பாவச்)சுமையை மற்றோர் ஆத்மா சுமக்காது’ (அல்குர்ஆன் 6:164, 17:15, 39:7, 53:38)

6. ‘அந்த உம்மத்து (சமூகம்) சென்று விட்டது, அவர்கள் சம்பாத்தியவை அவர்களுக்கே. நீங்கள் சம்பாதித்தவை உங்களுக்கே! அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தது பற்றி நீங்கள் கேட்கப்பட மாட்டீர்கள்’ (அல்குர்ஆன் 2:134,141)

இந்த வசனங்கள், தந்தை வட்டி போன்ற பாவச் செயலைச் செய்தால் அது மகனைச் சாராது, தந்தையைத்தான் சாரும், தந்தை செய்தவற்றிற்காக மகன் விசாரிக்கப்பட மாட்டார் என்ற கருத்தை விளக்குகிறது.

வட்டி தொடர்பான தெளிவான முழுமையான விளக்கத்தை கீழ்காணும் பக்கத்தில் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

வட்டி சமுதாயத்தின் சாபக்கேடு

-islamiyadawa.com – Tamil Islamic Site based on Quran & Hadeeth

Kd;Diu:

rkPgj;jpy; vj;jidNah ehLfs; nghUshjhuj;jpy; khngUk; tPo;r;rpiaf; fz;ld. mtw;Wf;F %yfhuzk; tl;bia mbg;gilahff; nfhz;l nghUshjhuf; nfhs;ifNaahFk;. cyfpd; kpfg;gpugy;akhd rh;tNjr th;j;jf epWtdq;fs; rpd;dQ;rpwpa mjph;Tfisf;$l jhf;Fg;gpbf;f Kbahky; KOtJk; Klq;fpg;Nghapd> ,jw;F fhuzk; tl;b mbg;gilapyhd th;j;jfNkahFk;. gy FLk;gq;fs; mope;J Nghdjw;Fk; tl;bNa Kjw;f; fhuzkhFk;. ,];yhk; tl;bia Kw;whf jil nra;fpwJ. mtw;iw njhpe;J nfhz;L ekJ tho;tpy; filgpbg;gJ mtrpakhFk;.

1. tl;b vd;why; vd;d?:

mrYf;F mjpfkhf thq;Fk; njhifNa tl;b vdg;gLk;. ,ij fPo;fhZk; Fh;Md; trdk; tpsf;FfpwJ.

‘…MapDk; ePq;fs; (tl;b thq;fpaijg; gw;wp) kdk; jpUe;jp kPz;L tpl;lhy;> cq;fs; nghUspd; mry; njhif cq;fSf;F cz;L…” (my;Fh;Md; 2:279)

,ul;bj;J mjpfhpg;gJ tl;bapd; Fzk;. ,ij my;yh`; jdJ jpUkiwapy; nrhy;fpwhd;.

‘<khd; nfhz;NlhNu! ,ul;bj;Jf; nfhz;Nl mjpfhpj;j epiyapy; tl;b (thq;fpj;) jpd;dhjPh;fs;…” (my;Fh;Md; 3:130)

2. tl;bf;Fk; tpahghuj;jpw;Fk; ,ilNa cs;s NtWghL:

tl;bAk; tpahghuKk; NtW NtW vd;gij jpUf;Fh;Md; Mzpj;jukhf $WfpwJ.

‘tl;bia cz;Nghh; (kWik ehspy;) ij;jhd; jPz;batidg; Nghy; igj;jpakhfNt vOthh;fs;. ‘tpahghuk; tl;biag; Nghd;wNj” vd;W mth;fs; $wpaNj fhuzk;…” (my;Fh;Md; 2:275)

tl;bf;Fk; tpahghuj;jpw;Fk; kpf Kf;fpakhd NtWghLfs; cs;sd.

1. tpahghuj;jpy; nghUs;fs; ifkhWk; mjw;Fhpa tpiyAk; ifkhWk;. Mdhy; tl;bapy; nghUs;fs; ifkhwhJ.

2. tpahghuj;jpy; nghUSk; tpiyAk; ifkhwpaTld; mg;NghNj mJ KbTf;F te;J tpLk;. Mdhy; tl;bapy; Fwpg;gpl;l jtizf;F gpwNf KbTf;F tUk;.

3. tpahghuj;jpy; nghUSf;Fhpa tpiy ifkhWk;> $Wjy; njhif nfhLf;fg;gl khl;lhJ. Mdhy; tl;bapy; mriy tpl $Ljy; njhif nfhLf;fg;gLk;.

3. tl;b xU ngUk; ghtk; :

‘VO ngUk; ghtq;fis tpl;Lk; jtph;e;J nfhs;Sq;fs;” vd;W egp (]y;) mth;fs; nrhd;d NghJ> ‘nrhy;Yq;fs; my;yh`;tpd; J}jNu!” vd;W mth;fsJ Njhoh;fs; $wpdhh;fs;. mg;NghJ> ‘1.my;yh`;Tf;F ,iz itg;gJ. 2.#dpak;. 3.nfhiy 4.tl;b cz;gJ 5.mdhijfspd; nrhj;ij cz;gJ 6.Nghhpy; GwKJF fhl;LtJ 7.mgiyg; ngz; kPJ mtJ}W nrhy;tJ” vd;W $wpdhh;fs;. (mwptpg;ghsh;: mG+`{iuuh (uyp)> E}y;fs;: Gfhhp> K];ypk;)

4. tl;b xU nfhba Fw;wk; :

‘xU jph;`k; tl;b vd;gJ my;yh`;tplj;jpy; Kg;gj;J MW Kiw tpgr;rhuk; nra;j Fw;wj;ij tpl nfhbajhFk;” vd;W egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;. (mwptpg;ghsh;: mg;Jy;yh`; gpd; `d;oyh (uyp)> E}y;: jhuFj;dP)

kw;nwhU mwptpg;gpy;>

‘tl;bf;F 99 thapy;fs; cs;sd> mjpy; kpfTk; jho;e;jJ (rpwpaJ)> xUtd; jd; jhNahL ([pdh nra;a) Nghtijg; Nghd;wJ” vd;W egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;.

xU nray; ve;j msTf;F ghtkhdJ vd;gij njhpe;J nfhs;s mjw;F mspf;fg;gLk; jz;lidia itj;Nj njhpe;J nfhs;s KbAk;. tpgr;rhuk; nra;gth;fSf;F kuzjz;lid toq;FkhW ,];yhk; $WfpwJ. tpgr;rhuk; nra;Ak; Mz;fSk; ngz;fSk; eufpy; eph;thzkhf neUg;G %l;lg;gl;l> vspjpy; ntsptu Kbahj mLg;Gf;Fs; fplg;ghh;fs;. tl;b thq;FtJ tpgr;rhuk; nra;tij tpl nfhbaJ vd;why; mjw;fhd jz;lid vj;jid klq;F mjpfkhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gij ehk; rpe;jpj;Jg; ghh;f;f Ntz;Lk;.

tpgr;rhuk; nra;gtid rKjhak; ,opthf ghh;g;gijg; Nghd;W my;yJ mij tpl ,opthf tl;b thq;Fgtd; ghh;f;fg;gl jFjpahdtd;.

5. my;yh`;thy; rgpf;fg;gl;lth;fs; :

‘tl;b cz;gtidAk;> tl;b nfhLg;gtidAk;> mjw;fhf fzf;F vOJgtidAk;> mjw;F rhl;rpak; $Wk; ,UtiuAk; my;yh`; rgpf;fpwhd; vd;W egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;. (mwptpg;ghsh;: [hgph; (uyp)> E}y;: K];ypk;)

6. tl;b thq;fpNahUf;F jz;lid:

1. epue;ju eufk;.

my;yh`;tpd; J}ju; (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;: ,d;wpuT (fdtpy;) ,uz;L kdpju;fisf; fz;Nld;. mtu;fs; vd;dplk; te;J J}a;ikahd xU epyg;gFjpf;F vd;id mioj;Jr; nrd;wdu;. ehq;fs; ele;J te;jNghJ ,uj;j MW xd;iw mile;Njhk;. Mw;wpy; xUtu; epd;Wnfhz;bUe;jhu;. Mw;wpd; eLtpy; kw;nwhUtu; jkf;F Kd;Nd fw;fis itj;Jf;nfhz;L epd;Wnfhz;bUe;jhu;. Mw;wpy; cs;stu; ntspNaw KidAk;nghJ mtu; thapy; (Mw;wpd; eLtpy;) epd;Wnfhz;bUe;jtu; fy;iy vwpe;J mtu; Kd;G epd;w ,lj;jpNyNa mtiuf; nfhz;LNgha; epWj;jpdhu;. mtu; ntspNaw tUk;Nghnjy;yhk; ,tu; mtuJ thapy; fy;iy vwpa> mjdhy; mtu; Kd;gpUe;j ,lj;jpw;Nf jpUk;gpr; nrd;W nfhz;bUe;jhu;. ‘mtu; ahu;>” vd;W (vd;id mioj;Jr; nrd;wtu;fsplk;) ehd; Nfl;Nld;> mjw;ftu;fs; ‘Mw;wpy; ePu; ghu;j;jtu; tl;b cz;gtuhthu;.” vdf; $wpdhu;fs;. ,ij rKuh (uyp) mtu;fs; mwptpf;fpwhu;fs;. (E}y;: Gfhhp 2085)

epue;ju eufj;jpw;Fr; nry;gth;fs; gl;baypy; %d;W Ngh; ,lk; ngWfpwhh;fs;. 1.nfhiyahsp> 2.fhgph;fs; 3.tl;b cz;gth;.

Vida ghtq;fis my;yh`; ehbdhy; Fwpg;gpl;l fhyk; jz;lidf;Fg; gpwF eufthrpfis kd;dpj;J nrhh;f;fj;jpy; Nrh;g;ghd;.

7. Nghh;g; gpuflzk;:

tl;b vd;gJ `uhk; vd;gij xU ,];yhkpad; njhpe;J nfhz;l gpd;Gk; tl;b thq;Ftij tpl tpy;iyahdhy; my;yh`;Tk; mtdJ J}jUk; mtDf;F vjpuhf Nghh; gpuflzk; nra;fpwhh;fs; vd;gij my;yh`; jpUkiwapy; nrhy;fpwhd;.

‘<khd; nfhz;lth;fNs! ePq;fs; K/kpd;fshf ,Ue;jhy; my;yh`;Tf;F gae;J vQ;rpAs;s tl;bia thq;fhJ tpl;L tpLq;fs;. mt;thW ePq;fs; nra;atpy;iyahdhy; my;yh`;tplkpUe;Jk; mtdJ J}jhplkpUe;Jk; Nghh; mwptpf;fg;gl;L tpl;lJ (vd;gij mwpe;J nfhs;Sq;fs;)” (my;Fh;Md; 2:279)

my;yh`;Tk; mtdJ J}jUk; tl;b thq;FNthUf;F vjpuhf Nghh; nra;fpwhh;fs; vd;why; mtdJ epiy ,k;ikapYk; kWikapYk; kpf Nkhrkhdjhf Mfp tpLk; vd;gJ nghUs;. ,d;Dk; njspthf nrhy;tjhdhy; ,k;ikapYk; kWikapYk; mtd; ehrkhfp tpLthd; vd;gJ nghUs;.

8. tl;b thq;FNthhpd; mty epiy :

1. kWikapy; igj;jpaf;fhudhf vOg;gg;gLthd;.

‘tl;bia cz;Nghh; (kWik ehspy;) ij;jhd; jPz;batidg; Nghy; igj;jpakhfNt vOthh;fs;…” (my;Fh;Md; 2:275)

2. egp (]y;) mth;fspd; rhgk;.

NkYk;> tl;b (thq;fp) cz;gtidAk; tl;b cz;zf; nfhLg;gtidAk; egp (]y;) mth;fs; rgpj;jhh;fs;” (E}y;: Gfhhp 5962)

3. my;yh`;tpd; rhgk;.

‘tl;b cz;gtidAk;> tl;b nfhLg;gtidAk;> mjw;fhf fzf;F vOJgtidAk;> mjw;F rhl;rpak; $Wk; ,UtiuAk; my;yh`; rgpf;fpwhd; vd;W egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;. (mwptpg;ghsh;: [hgph; (uyp)> E}y;: K];ypk;)

4. Nghh; gpuflzk;.

‘<khd; nfhz;lth;fNs! ePq;fs; K/kpd;fshf ,Ue;jhy; my;yh`;Tf;F gae;J vQ;rpAs;s tl;bia thq;fhJ tpl;L tpLq;fs;. mt;thW ePq;fs; nra;atpy;iyahdhy; my;yh`;tplkpUe;Jk; mtdJ J}jhplkpUe;Jk; Nghh; mwptpf;fg;gl;L tpl;lJ (vd;gij mwpe;J nfhs;Sq;fs;)” (my;Fh;Md; 2:279)

9. mlkhdk;:

mlkhdk; ,uz;L tifg;gLk;. mjpy; xd;W> fld; nfhLg;gth; ngUkhdKs;s nghUis mjw;F <lhf ngw;W fld; nfhLg;ghh;. ,uz;lhtJ> ngUkhdKs;s nghUis ngw;Wf; nfhz;L fld; nfhLg;gth; tl;bAk; thq;Fthh;.

,uz;lhtJ tifjhd; ,g;NghJ eilKiwapy; ,Uf;Fk; KiwahFk;. tq;fpfs;> jdpahh; epjpepWtdq;fs; ,k;Kiwiaj; jhd; gpd;gw;Wfpd;wd.

Kjy; Kiw mlkhdk; mDkjpf;fg;gl;l KiwahFk;. ,jw;F fPo;tUk; Fh;Md; trdKk; `jP]{k; MjhukhFk;.

ePq;fs; gazj;jpypUe;J (fld; nfhLf;fy; thq;fypy; <Lgl Ntz;ba mtrpak; Vw;gl;L) vOj;jhsidAk; (NjhijAk;) ngwhtpl;lhy; (fld; gj;jpuj;jpw;Fg; gjpyhf) ePq;fs; mlkhdj;ijf; ifg;gw;wpf; (nfhz;L fld; nfhLj;Jf;) nfhs;Sq;fs;” (my;Fh;Md;)

egp (]y;) mth;fs; kjPdhtpy; xU A+jdplk; jk; cUf;Fr; rl;ilia mlkhdkhf nfhLj;J czTg; nghUl;fisf; fldhfg; ngw;whh;fs;. (E}y;fs;: Gfhhp> K];ypk;)

tl;b ngwg;gLk; ,uz;lhtJ Kiwahd mlkhdk; mDkjpf;fg;glhj jLf;fg;gl;l KiwahFk;. mlkhdkhf my;yJ <lhf ngwg;gl;l nghUis cgNahfpg;gJ $l mDkjpf;fg;gl tpy;iy. mjw;F nryT nra;tijg; nghUj;J cgNahfpj;Jf; nfhs;s rpytw;wpw;F mDkjpAz;L> vd;fpw NghJ> nfhLj;j flDf;F mlkhdg; nghUisAk; mNj flDf;F tl;bAk; thq;FtJ kdpjhgkhdkw;w nfhLQ; nrayhFk;.

‘rthhpf;Fhpa fhy;eil mlkhdk; itf;fg;gl;lhy;> mjd; (jPtdk; Nghd;w) nryTfSf;Fj; jf;fthW (mjd; kPJ) rthhp nra;ayhk;. ghy; fwf;Fk; fhy;eil mlkhdk; itf;fg;gl;lhy;> mjd; nryTf;Fj; jf;fthW mjd; ghiy mUe;jyhk;. ghy; mUe;JgtiuNa jhd; nryT rhh;e;jpUf;Fk;” vd;W egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;. (mwptpg;ghsh;: mG+`{iuuh (uyp)> E}y;fs;: Gfhhp> K];ypk;)

10. xj;jp tl;bah?:

xj;jp vd;gJ xUth; xU Fwpg;gpl;l njhifia Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;fhf tPl;Lr; nrhe;jf;fhuhplk; nfhLj;J tpl;L> mtuJ tPl;by; ,th; FbapUg;ghh; my;yJ kw;wtUf;F thliff;F tpl;L tpLthh;. eph;zapf;fg;gl;l fhyk; Kbe;jJk; gzk; jpUg;gpr; nrYj;jg;gLk;> tPLk; tPl;Lr; nrhe;jf;fhuhplk; xg;gilf;fg;gLk;.

xj;jpapy; <lhf nfhLf;fg;gLk; tPl;ilNah filiaNah> xj;jp thq;fpath; FbapUf;fNth thliff;F tplNth KbahJ. mt;thW nra;jhy; mJ tl;bahFk; vd;gij ,e;j `jP]; tpsf;FfpwJ.

‘rthhpf;Fhpa fhy;eil mlkhdk; itf;fg;gl;lhy;> mjd; (jPtdk; Nghd;w) nryTfSf;Fj; jf;fthW (mjd; kPJ) rthhp nra;ayhk;. ghy; fwf;Fk; fhy;eil mlkhdk; itf;fg;gl;lhy;> mjd; nryTf;Fj; jf;fthW mjd; ghiy mUe;jyhk;. ghy; mUe;JgtiuNa jhd; nryT rhh;e;jpUf;Fk;” vd;W egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;. (mwptpg;ghsh;: mG+`{iuuh (uyp)> E}y;fs;: Gfhhp> K];ypk;)

11. Ngq;f;fpy; gzk; Nghlyhkh? :

tq;fpapy; gzj;ij Nghl;L itg;gijAk; ,uz;L tifahf gphpj;Jf; nfhs;syhk;. KjyhtJ> gzk; ghJfhg;ghf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gjw;fhf tq;fpia ehLtJ. ,uz;lhtJ> tl;b %yk; tUtha; tUfpwJ vd;gjw;fhf tq;fpapy; gzj;ij Nghl;L itg;gJ.

,uz;L tiffspYk; tl;b nfhLf;fg;gLfpwJ vd;whYk; mjd; tpfpjhr;rhuj;jpy; Vw;wf; jho;Tfs; ,Uf;fpd;wd. KjyhtJ tifapy; tl;b tpfpjk; FiwT vd;whYk; ghJfhg;G fUjp tq;fpf; fzf;fpy; gzj;ij itf;fyhk;. Mdhy; mjdhy; fpilf;Fk; $Ljy; njhifahd tl;bia vLf;ff; $lhJ.

,t;tpaj;jpy; khh;f;f mwpQh;fsplj;jpy; kw;nwhU fUj;J epyTfpwJ. mjhtJ gzj;ij vLj;J ViofSf;F nfhLf;fyhk; vd;gJ jhd; me;j fUj;J. Mdhy; tl;bia thq;FNthUf;F fLk; vr;rhpf;ifia my;yh`;Tk; J}jUk; tpLj;jpUf;Fk; NghJ ,e;j gyg;ghPl;ir Njitaw;wJ vd;gjhy; jtph;e;J nfhs;tJ jhd; rpwe;jJ.

,uz;lhtJ tiff;Fk; ,J nghUe;Jk;.

12. Vyr;rPl;L tl;bahFkh?:

Vyr;rPl;L vd;gJ Fwpg;gpl;l vz;zpf;ifapy; cs;sth;fs; Fwpg;gpl;l msT njhifia khjhkhjk; nrYj;jptu Ntz;Lk;. me;j FOtpdhpd; Kd;dpiyapy; Vyk; tplg;gLk;. mtru Njitf;fhf gzk; Njitg;gLgth;fs;> gz  neUf;fbapy; cs;sth;fs; Vyk; vLg;ghh;fs;. mjpfkhf Fiwj;Jf; nfhz;L Vyk; Nfl;gth;fSf;Nf mJ nfhLf;fg;gLk;. vt;tsT njhif Fiwf;fg;gl;lNjh me;j njhif fopT vdg;gLk;> mJ kw;wth;fSf;F gfph;e;J nfhLf;fg;gLk;.

,J Mjhuk; Njitg;glhj msT KbT nra;ag;glj;jf;f tpak;. re;Njfkpd;wp ,J tl;bNa MFk;.

13. FYf;fy; rPl;L:

FYf;fy; rPl;L vd;gJ Fwpg;gpl;l vz;zpf;ifapy; cs;sth;fs; Fwpg;gpl;l msT njhifia khjhkhjk; nrYj;jptu Ntz;Lk;. me;j FOtpdhpd; Kd;dpiyapy; vy;NyhuJ ngah;fisAk; rPl;by; vOjp xUtuJ ngaiu kl;Lk; FYf;fp vLg;ghh;fs;. vtuJ ngah; FYf;fp vLf;fg;gl;lNjh mtUf;F me;j khjj;jpa njhif toq;fg;gLk;. mLj;j khj FYf;fypy; ,tuJ ngah; vOjg;glhJ.

mtutUf;F fpilf;Fk; njhif rhprkkhf fpilf;Fk; vd;gjhy; ,J mDkjpf;fg;gl;l xd;Nw.

14. jtiz Kiwapy; nghUs; thq;FtJ:

,e;j KiwapYk; ,uz;L tiffs; cz;L. xd;W> xU nghUSf;Fhpa tpiy nuhf;fkhf thq;fpdhy; vd;d tpiyNah me;j njhifia rpwpJ rpwpjhf khjhkhjk; nfhLj;J tUtJ. ,J mDkjpf;fg;gl;l xd;W.

,uz;lhtJ> xU nghUSf;Fwpa tpiy nuhf;fkhf thq;fpdhy; vd;d tpiyNah me;j tpiyia tpl $Ljyhf itj;J me;j njhifia rpwpJ rpwpjhf khjhkhjk; nfhLj;J tUtJ. ,J jLf;fg;gl;lJ.

15. tq;fpapy; Ntiy nra;tJ:

‘tl;b cz;gtidAk;> tl;b nfhLg;gtidAk;> mjw;fhf fzf;F vOJgtidAk;> mjw;F rhl;rpak; $Wk; ,UtiuAk; my;yh`; rgpf;fpwhd; vd;W egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;. (mwptpg;ghsh;: [hgph; (uyp)> E}y;: K];ypk;)

16. gfb $Lkh?:

gfb vd;gJ xUtUf;Fr; nrhe;jkhd filapy; kw;wth; thliff;F ,Ug;ghh;. me;jf; fil kw;wtUf;F Njitg;gLk; NghJ> thliff;F ,Ug;gth; mthplkpUe;J nghpa njhifia Nfl;L thq;fpf; nfhs;thh;.

gfb nfhLg;gJk; $lhJ> gfb thq;FtJk; $lhJ.

17. KbTiu:

gy ehLfs; cyf tq;fpapy; fld; thq;fptpl;L tl;bia fl;Ltjw;Nf ehl;bd; tUkhdk; NghjhjpUg;gJk;> tpiythrp Vw;wj;jpw;Fk; tl;bNa mbg;gilf; fhuzk; vd;gij kwf;f KbahJ. tl;bapd; thil $l ek;kPJ tPrhjgb ek;ik my;yh`; fhg;ghw;Wthdhf!

பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள் »

இன்னமும் ஒரு பின்னூட்டமும் இல்லை

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: